dilluns, 12 de novembre de 2012

Els Socialistes de Simat demanen mesures de protecció a les famílies afectades pels desnonaments.


PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA SOBRE MESURES DE PROTECCIÓ A LES PERSONES I FAMÍLIES AFECTADES PELS DESNONAMENTS

 El difícil moment que travessa l’economia espanyola i valenciana, ha generat situacions d’exclusió social, pobresa i, en el millor dels casos, de gran dificultat per a molts dels ciutadans que van contraure préstecs, fonamentalment amb garantia hipotecària, en l’etapa prèvia de bonança i de creixement econòmic.
La crisi econòmica ha evidenciat serioses disfuncions en aquest mercat, entre les quals destaca per la seua repercussió econòmica la generada per la híper valoració dels immobles, que van impulsar un irresponsable endeutament bancari i un dramàtic sobre-endeutament familiar.
La crisi econòmica, amb el seu sagnant efecte de fort augment de la desocupació, ha posat en evidència el desequilibri dels procediments d’execució hipotecària vigents a Espanya i la utilització abusiva de certs aspectes processals no prou regulats o regulats d’una manera ineficaç.
Al País Valencià, el 2011, es van produir segons el Consell General del Poder Judicial, 13.711 execucions hipotecàries, i segons les mateixes fonts, en el segon trimestre del 2012, han estat 8.613.
El règim jurídic vigent a Espanya en la constitució i desenvolupament de garanties reals ha estat eficaç i segur, de fet, sense ell la concessió del crèdit hagués estat minsa impedint a la gran majoria de la ciutadania l’accés a béns i serveis, fins i tot de primera necessitat. Però, com estem veient, el funcionament en el cas d’impagament de deute dinerari garantit per hipoteca és, hui per hui, desequilibrat i condueix a una estranya, per aliena a la nostra tradició jurídica, severitat en la conclusió per adjudicació del bé hipotecat per pagament del deute.
El govern del Partit Popular ha estat incapaç d’establir mesures per a resoldre, o almenys pal·liar, la situació dels deutors hipotecaris, bé per tractar-se de mesures molt parcials que no aborden en la seua integritat el desequilibri existent en l’Ordenament Jurídic Espanyol entre la posició del creditor i la del deutor, bé, en el cas del Reial decret llei 6/2012, per haver definit molt restrictivament el llindar d’exclusió en què han de trobar-se, tant els deutors com els seus fiadors, per poder acollir-se les mesures establertes , el que fa que el col lectiu beneficiat siga molt escàs, gairebé testimonial i que la major part de deutors i fiadors amb escassos recursos no puguen beneficiar-se.
Donades les altes xifres de desnonaments a la Comunitat Valenciana, i el  drama social que suposa per a milers de persones i famílies valencianes, proposem al Ple els següents
  • ACORDS
1.-Instar el Govern d’Espanya a realitzar les modificacions legislatives corresponents per:
-  Establir noves condicions perquè el deutor puga fer front al pagament del deute en més temps i de manera que no se’l condemne a la indigència.
-  En cas de dació en pagament, que haja la possibilitat de continuar utilitzant l’habitatge familiar abonant un arrendament social consistent en una quantitat màxima anual del 2% del deute pendent i amb el límit que aquesta quantitat no puga excedir, en cap cas, de un terç dels ingressos totals familiars.
-  Que les noves condicions s’establisquen mitjançant acord amb el creditor davant notari.
-  No es puga desnonar les famílies que dediquen més del 50% dels seus ingressos al pagament dels seus deutes.
-  La Dació en pagament serà obligatòria quan les entitats bancàries tinguen participació del FROB.
-  Que les famílies amb ingressos de fins a dues vegades i mitja l’IPREM (18.600euros) puguen acollir-se a la dació en pagament
2. Instar el Consell a:
- Crear una oficina d’intermediació hipotecària.
- Crear una línia d’ajudes per complementar el pagament de les quotes mensuals hipotecàries a les persones en risc d’execució hipotecària en cas de residència habitual.
- Posar en marxa el Pla Extraordinari de Lloguer a persones que han perdut el seu habitatge per desnonament.

Grup Municipal PSPV Simat de la Valldigna