dilluns, 17 de febrer de 2014

Els Socialistes de Simat presenten una moció contra la llei del PP de l´avortament.
El Grup Municipal dels Socialistes de Simat a l´Ajuntament, presentarà al pròxim Plenari una moció contra l´avantprojecte de llei impulsat per ministre ultra-feixista Gallardón.Una moció en la qual demanem el que el PSOE va fer quan governàvem, allò de que les dones són ames del seu cos, i que elles són les que han de decidir amb ell, i si volen avortar o no. Ni un polític, ni un retor, ni un jutge, podràn decidir el que siga la voluntat de cap dona.

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE L’AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA AMB MOTIU DE L’AVANTPROJECTE DE LLEI ORGÀNICA PEL qual EL GOVERN D’ESPANYA PRETÉN REVISAR LA LEGISLACIÓ VIGENT A ESPANYA SOBRE SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA I INTERRUPCIÓ VOLUNTÀRIA DE L’EMBARÀS

En Simat de la Valldigna a 17 de febrer de 2014

D’acord i a l’empar del previst en el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, el Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna desitja sotmetre a la consideració del Ple Municipal la següent


MOCIÓ:
La Llei Orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs, arreplega la garantia dels drets fonamentals en l’àmbit de la salut sexual i reproductiva, regula les condicions de la interrupció voluntària de l’embaràs i estableix les corresponents obligacions dels poders públics.

En el seu text, es declara el dret de totes les persones a adoptar lliurement decisions que afecten a la seua vida sexual i reproductiva, sense més límits que els derivats del respecte als drets de les altres persones i a l’ordre públic garantit per la Constitució i les Lleis, i es reconeix el dret a la maternitat lliurement decidida el que implica no solament reconèixer a les dones la capacitat de decisió sobre el seu embaràs, sinó també que eixa decisió, conscient i responsable, siga respectada.
La Llei, que va venir a substituir a una regulació que vint-i-cinc anys arrere havia suposat un avanç en la protecció de les dones, va ser elaborada, debatuda i aprovada des del consens amb la gran majoria dels grups polítics amb representació parlamentària, després del treball en seu parlamentària d’una Subcomissió en la Comissió d’Igualtat en la qual es va comptar amb la participació d’una trentena d’experts i considerant les recomanacions d’experts juristes i professionals de la bioètica i la sanitat. A més, va reforçar la seguretat jurídica en la regulació de la interrupció voluntària de l’embaràs i va incorporar la jurisprudència del Tribunal Constitucional i del Tribunal Europeu de Drets Humans així com diferents pronunciaments, en forma de conclusions i recomanacions, del Consell d’Estat i organismes internacionals de Nacions Unides, de l’Organització Mundial de la Salut, del Consell d’Europa i de la Unió Europea. El Govern ha anunciat una revisió d’aquesta legislació que representaria una extraordinària reculada normativa, social i ideològica i tornaria a situar a les dones espanyoles en la clandestinitat, suprimint el seu dret a decidir responsable, conscient i lliurement sobre la seua sexualitat i maternitat, i afectant a la seua seguretat jurídica i a la dels professionals del nostre sistema de salut, així com a la garantia en l’accés a les corresponents prestacions sanitàries.

En aquest sentit, el 20 de desembre de 2013 es va presentar en el Consell de Ministres un Avantprojecte de Llei Orgànica el contingut de la qual ha confirmat, i tristament superat, les pitjors conjectures sobre els seus desastrosos efectes sobre la llibertat i els drets de les dones.
Amb l’Avantprojecte aprovat pel Govern se suprimeix el dret de les dones a interrompre el seu embaràs en les primeres catorze setmanes, considerant-se com a delicte despenalitzat només en els supòsits de violació i “greu perill per a la vida o la salut” de la dona, privant a aquesta del seu dret a decidir sobre la seua maternitat. Se suprimeix també, per tant, el supòsit de malformacions o anomalies fetals incompatibles amb la vida, que havia justificat la interrupció de l’embaràs des dels anys vuitanta del segle passat.

Aquesta norma no solament suposarà una greu reculada de més de trenta anys per a la legislació espanyola en aquest àmbit, i l’incompliment de compromisos internacionals en matèria de drets sexuals i reproductius i de llibertat de les dones a decidir sobre la seua maternitat, sinó que situaria a Espanya com una excepció en tota Europa, on en els últims anys cap país havia legislat cap a arrere en aquesta matèria, mentre que les dones espanyoles patiran eixa reculada després d’haver comptat amb una de les legislacions més avançades, més segures, amb majors efectes en la prevenció d’embarassos no desitjats i que havia aconseguit reduïr el nombre d’avortaments en l’últim any.
Aquesta normativa ha provocat un enorme rebuig social de la ciutadania espanyola i europea, de les organitzacions socials, professionals i feministes, i a més ha motivat l’aparició de declaracions de membres del seu propi partit, incloses les d’algunes dones que ocupen càrrecs públics, discrepant del seu contingut, i la crítica de dirigents i mitjans de comunicació en l’estranger, on només ha tingut la felicitació de formacions polítiques d’extrema dreta d’altres països.

Per aquestes raons, l’Ajuntament de Simat de la Valldigna aprova la següent moció:
“L’Ajuntament de Simat de la Valldigna insta al Govern d’Espanya a retirar immediatament i no continuar la tramitació de l’Avantprojecte de Llei Orgànica pel qual pretén revisar la legislació vigent a Espanya sobre salut sexual i reproductiva i interrupció voluntària de l’embaràs.”

Aprovada aquesta moció es comunicarà al Congrés dels Diputats.

Socialistes de Simat, PSPV - www.socialistes-simat.com