dimecres, 26 d’octubre de 2011

Nou Plenari Extraordinari a l´Ajuntament de Simat per a esta vesprada


Esta vesprada s´ha programat un nou Plenari Extraordinari, ací teniu l´ordre del dia:


Hora: 20,00 h (8,00 de la vesprada) Lloc: Casa Consistorial
ORDRE DEL DIA: ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE:
 
1.1 Sorteig de les meses electorals per a les eleccions a les Corts Generals del proper 20 de novembre de 2011.
 
1.2 Examen i aprovació, si s’escau, del Compte General de l’Entitat de l’exercici 2010.
 
1.3 Aprovació, si procedeix, sol·licitud préstec línia ICO per a corporacions locals d’acord amb el que disposa el RDL 8/2011 d’ 1 de juliol
 
1.4 Examen i aprovació, si s’escau, de la proposta d’alcaldia sobre la imposició i modificació de determinades ordenances fiscals.
 
1.5 Aprovació, si s’escau, de la modificació del contracte de concessió administrativa de la redacció de projecte d’obres, construcció, explotació i conservació de cinc centrals solars fotovoltaiques sites en carrer Ausiàs March núm. 5 i 7, Avgda. Safor núm. 37, carrer Alzira núm. 12 i 16, de Simat de la Valldigna.