dijous, 25 d’octubre de 2012

El PSPV de Simat presenta una moció contra el "Xec Taronja" de l´Alcalde Torró.

MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA SOL-LICITANT  REBUTJAR ROTUNDAMENT EL XEC OCUPACIÓ, ANOMENAT XEC TARONJA, APROVAT PEL GOVERN MUNICIPAL DE GANDIA.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
  1. En el BOP nº 223, de 18 de setembre de 2012, es publicà edicte de l’Ajuntament de Gandia pel qual es fa pública l’aprovació definitiva i, en conseqüència, s’establix les ordenances que regulen les bases reguladores de les subvencions a la contractació denominades Xec Ocupació i Quota d’Autònoms, en el marc del Pla d’Ocupació de Gandia 2012.
  2. Respecte a l’ordenança reguladora del Xec Ocupació, l’article 1.4 circumscriu el seu àmbit d’aplicació a tota persona desocupada de Gandia. Esta previsió pot implicar, a priori, una discriminació contrària a la normativa vigent per a la resta de desocupats d’altres municipis i, en conseqüència, determinar la nul·litat de ple dret quan es restringix l’accés a les ajudes a desocupats d’altres municipis distints de Gandia.
  3. Des del Grup Municipal Socialista de Simat, considerem que l’ordenança i la convocatòria pública del Xec Taronja possibiliten que les empreses situades a la zona de LA SAFOR, eviten la contractació de ciutadans empadronats en aquesta localitat amb les mateixes aptituds professionals per al lloc laboral amb la finalitat d’aconseguir una subvenció gràcies a la contractació de ciutadans de Gandia.
  4. Considerem que les bases reguladores de les ajudes suposen un incompliment dels articles 14 i 19 de la Constitució discriminant i perjudicant els veïns d’altres municipis distints a Gandia, com puga ser el cas dels veïns de SIMAT.
  5. En data 17 d’octubre de 2012 el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana va dictar aute pel qual suspèn de manera cautelar fins que es dicte sentència, del Pla d’Ocupació de Gandia fora del seu terme i no podrà aplicar-se a empreses de Xeresa, al ser este el municipi que impugnà davant els tribunals esta mesura.
Per tot això, el Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna,proposa al Plenari, la següent
PROPOSTA D’ACORD
  1. 1.    Rebutjar rotundament el Xec Ocupació, anomenat xec taronja, aprovat pel govern municipal de Gandia, dins del seu Pla d’Ocupació i que està ocasionant greus problemes a la comarca.
  2. 2.    Sol·licitar a l’Ajuntament de Gandia la retirada del Xec Ocupació en altres municipis, i que sols tinga efectes en empreses del terme municipal de Gandia. En el cas que no retire esta mesura i afecte a empreses del nostre municipi, l’Ajuntament de Simat impugnarà davant dels Tribunals.
Traslladar este acord a l’Ajuntament de Gandia perquè en prenguen
coneixement i als efectes oportuns.


En Simat de la Valldigna, 24 d’Octubre  de 2012

Socialistes de Simat.
www.socialistes-simat.com