divendres, 23 de març de 2012

Convocat Plenari per al dilluns 26


 L’alcalde-president de la Corporació Local ha resolt convocar sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, a celebrar amb les dades i l’ordre del dia que tot seguit s’indica:
Data: dilluns 26 de març de 2012 Hora: 20,00 h (8,00 de la vesprada) Lloc: Casa Consistorial
ORDRE DEL DIA: 1 ASSUMPTES A TRACT AR i DEBA TRE:
1.1
1.2 1.3
1.4 1.5
1.6 1.7 1.8
1.9
1.10 1.11
1.12 a) b) 1.13
a) b) c) d)
1.14
b) c) d)
Examen i aprovació de l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 30 de gener de 2011.
Donar compte de decrets alcaldia fins el 30 de novembre de 2011.
Informació dels pagaments realitzats en els quatre trimestres de 2011, en relació a l’article quatre de la Llei 15/2010 de 6 de juliol de 2010.
Informació al ple de la relació certificada de proveïdors (Article 3.2 del Real Decret Llei 4/2012 de 25 de febrer de 2012)
Real Decret Llei 4/2012, RDL 7/2012 i Orde HAP/537/2012 (publicada al BOE del 16 de març de 2012). Pla d’Ajust.
Acord de gestió conjunta del servei de visites guiades.
Modificació de la Relació de llocs de Treball (RLT)
Modificació a la aprovació inicial de l’ordenança fiscal reguladora de la

taxa del servei del mercat municipal.
Examen i aprovació de la proposta d’alcaldia sobre la modificació de la

Ordenança reguladora de la taxa per l’ús de les instal·lacions esportives municipals.
Reglament d’ús de les instal·lacions del complex poliesportiu municipal.
Moció presentada per l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA) sobre acords a prendre en relació a gelades en determinats municipis.
Mocions presentada per l’alcaldia, en representació del PP sobre: Rebuig a la renovació de l’acord entre L’Unió Europea i El Marroc. Dia Internacional de la dona.
Mocions presentades per el portaveu del GMS-PSOE, David Mogort Alberola, en relació a:
Càrregues policials.
Dia Internacional de les dones. Defensa de l’ A gricultura V alenciana. Suport al personal interí.

Mocions presentada per la portaveu del grup Municipal BLOC- COMPROMIS, Agustina Brines,
1.14.a.1 a)sobre condemna a les brutals agressions policials que han patit els estudiants i ciutadans.
Sobre anul·lació del decret llei 1/2012 del Consell Sobre empreses de treballs temporals.
Sobre acord Unió Europea i Marroc

1.15 Mocions presentades pel portaveu del grup ERPV, Joan Serra, en relació a:
 1. a)  Del Dia Internacional de les Dones (8 de març).
 2. b)  Retirada del recurs d’inconstitucionalitat presentat pel Partit Popular contra
  el reconeixement del dret al matrimoni a parelles del mateix sexe.
 3. c)  A favor de la dació en el pagament de els hipoteques i l’eliminació de les
  clàusules del sòl.
 4. d)  Sobre violència estudiants V alència
 5. e)  Rebuig a la proposta de la Generalitat Valenciana de posar sòl públic
  municipal d’ús escolar a disposició d’empreses privades amb el pagament
  d’un cànon per a la cessió de terrenys públics.
 6. f)  Pagament de l’IBI per part de l’Església Catòlica del seus edificis, locals i
  dependències.
 7. g)  Danys per gelades
 8. h)  Sobre suport a la vaga general
1.16 Escrit de renuncia de la regidora Érika Ripoll Fons: presa de coneixement.
2 ASSUMPTES NO INCLOSOS EN L’ORDRE DEL DIA. 3 TORN D’INTERVENCIONS.
I, perquè conste, a l’expedient, li pregue signe una còpia de la present. Atentament,
Simat de la Valldigna, 22 de març de 2012. El secretari,